Waardemeter, resultaatgerichte indicatiestelling.

Met behulp van een unieke techniek wordt via relevante vraagstelling volledig inzicht verschaft in de verwachtings- en belevingswereld van een individu.


De antwoorden worden verwerkt tot een overzichtelijk schema, inzichtelijke grafieken en een leesbare balans. Uit deze persoonlijke balans zijn allerlei kengetallen te herleiden welke indicatief zijn voor succes- en faalkansen. In de context van de Wet Werk en Bijstand zijn deze kengetallen, aangevuld met de professionaliteit van de case-manager basis voor de indeling en doorverwijzing. Vraagstukken welke van groot belang zijn bij de keuze van het traject, de keuze van het reintegratiebedrijf, de controle tijdens het verloop van het traject en eventuele handhavingsvraagstukken. Dit alles vooral om de begeleidingseffectiviteit te vergroten.


Het grote voordeel van de Waardemeter is de directe beschikbaarheid van de uitkomsten als ook de grote herkenbaarheid binnen de gekozen context en de grote resultaatgerichtheid. Immers het trajectplan c.q. reïntegratieplan kan na doorverwijzing direct worden afgestemd en de gehanteerde begeleidingsstijl al in een zeer vroeg stadium op effectiviteit worden getoetst.

Waardemeter heeft een unieke methode ontwikkeld om individuen te enquêteren. Zowel individueel als ook gelijktijdig in grote aantallen is mogelijk. U als opdrachtgever bepaald de context en de doelstelling en in nauw overleg wordt het kader vastgesteld. De resultaten zijn indien gewenst direct zichtbaar, echter u kunt ook kiezen voor weergave achteraf. Algehele weergave of slechts beperkte, volledige context onafhankelijke weergave of slechts binnen een gekozen context zoals bijvoorbeeld indicatiestelling. Essentieel bij elke beoordeling is, naast uiteraard de professionaliteit van de betrokken medewerker, te beschikken over duidelijke en relevante informatie. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te kunnen sturen of kiezen.


De persoonlijke professionaliteit geeft aangevuld met de informatie verkregen door middel van de Waardemeter een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en zodoende een waarborg voor optimaal resultaat.


Het afnemen van de testen behoeft slechts een beperkte tijdsduur en kan overal waar men beschikt over een computer met internet aansluiting worden gemaakt. Dit levert een zeer grote besparing op ten opzichte van de traditionele onderzoekmethoden. Ook de zeer lage drempel, immers alle testen en uitkomsten zijn beveiligd internet toegankelijk, is een groot voordeel. Als minimale vereiste dient de kandidaat de Nederlandse taal op begripsniveau te beheersen.
De doelstelling van Waardemeter is het inzichtelijk maken op welke wijze mensen ingezet kunnen worden in een functionele context. Met Waardemeter geven wij inzicht in de balanswaarde en de resultaatpotentie van betrokkene. Het is aan u dan wel uw organisatie om met deze inzichten uw voordeel te doen.


Wanneer dient u Waardemeter in te zetten:
 • Toetsing van fase-indeling
 • Motivatieonderzoek
 • Studie en kennis noodzakelijkheid
 • Beroep- en functiekeuze
 • Handhavingonderzoek
 • Zorgbeleving onderzoek
 • Verzuim achtergronden

  Structuur van Waardemeter:

 • Waardemeter geeft inzicht in wie is de betrokkene. Persoonlijkheid, talenten, succes- en faalkansen.
 • Professiemeter geeft inzicht in wat betrokkene wil of denkt te kunnen doen om zijn doel te bereiken, in welke rol of beroep.
 • Investeringsmeter geeft inzicht in waarom, vanuit welk belang men handelt.
 • Dilemmameter geeft inzicht in welke keuzemogelijkheden of onmogelijkheden betrokkene ervaart. Wat blokkeert eigen verantwoordelijkheid en derhalve het beleven van uitkeringsafhankelijkheid.

  Wie:

  Allereerst wordt een beeld geschetst van de persoonskenmerken. Wie is betrokkene. Wat zijn de persoonlijke talenten, eigenschappen en mogelijkheden. Tevens worden ook de faalkansen, valkuilen en risico´s in kaart gebracht. Welke kwaliteiten wenst betrokkene niet dan wel liever niet toe te passen, of pas vanwege beloning of in uiterste noodzaak.


  Wat:

  Vervolgens worden de rolpatronen waarbinnen betrokkene denkt dan wel wenst te handelen in kaart gebracht. In welke hoedanigheid en in welke functie hij of zij wenst te functioneren. Daarnaast worden ook de rollen welke hij of zij wenst te vermijden tot zelfs zeker niet wenst te vervullen in kaart gebracht.


  Waarom:

  Ook wordt een duidelijk beeld geschetst waarom betrokkene dingen doet dan wel nalaat. Vanuit welk belang wordt er gedacht en gehandeld. Wat wil betrokkene bereiken, maar vooral ook wat wil hij of zij niet missen, of niet kwijt. Wat heeft hij of zij er voor over en wat zeker niet. En hoe consequent en rationeel zijn deze belangen gekozen en zijn alle belangen wel realistisch.


  Waartoe:

  Welk doel wordt nagestreefd. Wat is de investeringsbereidheid en wat is de investeringspotentie. Hoe groot is het weerstandsvermogen, hoeveel tegenslag kan nog worden getrotseerd of, wat kan men nog opbrengen omdat alles teveel lijkt. Of lijkt alles eenvoudig en vanzelfsprekend en is er geen enkele reden om niet te handelen. Men vol overdreven zelfvertrouwen geen enkele belemmering ervaart met soms grote schade tot gevolg.


  Conclusie:

  Het totaalbeeld is de basis voor conclusie. Wordt een context of een doelstelling gekozen dan wordt bij het concluderen vooral gekeken naar de succes- en faalkansen van betrokkene in deze context of doelstelling. Aangevuld met de informatie verkregen uit bijvoorbeeld dossier of intake kan bij de interpretatie, conclusie en rapportage rekening worden gehouden met het functioneringsniveau. Standaard wordt bij indicatiestelling uitgegaan van belevingsniveau.